Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie

Luther a 500. výročie reformácie (zájazd 9.4. – 12.4.2015)

09.04.2015 00:00

 

Dunajsko-nitriansky seniorát

v spolupráci s

CZ  Kalná n. H., CZ Levice a CZ H. Vrbica

    Vás pozýva na zájazd

               Dôležité miesta v živote  Martina Luthera                   

        v ústrety veľkému jubileu 500. výročie reformácie

Termín: 9. 4. – 12. 4.2015

 

Cena: 160.-EUR

V cene je zarátané: doprava luxusným klimatizovaným autobusom, 4 x ubytovanie vo viaclôžkových (2, 3, 4, 5,6) lôžkových/ izbách, prvý deň večera, ostatné dni plná penzia (obed je balíček),   komplexné poistenie;

Každý účastník si zoberie svoj ES spevník, ktorý budeme používať pri tomto zájazde

 

Duchovný doprovod: Senior  MGR. Ján Jančo, Konseniorka Mgr. Zuzana Moncoľová, ThDr. Martin Riecky 

Prekladateľ a technické zabezpečenie: Ing.  Mikuláš Lipták

 

1.deň: Odchod z Levíc včas ráno  cez Kalnú n. H. a Nitra, kde bude nástupné miesto z iných častí DNS. Cesta do mesta DRÁŽĎAN – Florencie Severu. Pešia prehliadka barokového jadra mesta, ktoré je považované za jedno z najkrajších miest Európy. V povojnovom období bolo prácne obnovené, vrátane kostolov, veľkolepého paláca Zwinger s galériou so zbierkami porcelánu a obrazmi starých majstrov. Zastávka pri soche Martina Luthera a prehliadka  obnoveného  kostola Frauenkirche s krátkymi Bohoslužbami. Torgau v prípade času. Odchod na ubytovanie do Wittenbergu, večera, nocľah.

 

2. deň: odchod do mesta EISLEBEN, návšteva rodného domu, domu v ktorom M.  Luther zomrel a tiež kostola Sv. Andreja, kde kázal svoju poslednú kázeň.  Návšteva Stoterheim, kde urobil Luther sľub, že vstúpi do kláštora. Erfurt Augustiansky kláštor, kde M.  Luther prežíval najťažšie duchovné zápasy. Pri ceste naspäť návšteva Halle, mesto, kde študoval Ľ Štúr. V prípade časových možností návšteva Lipska, kde mal Luther dišputu s Dr. Eckom odporcom reformácie. Návrat  do Wittenbergu, večera, nocľah

 

3. deň: Po raňajkách presun na hrad WARTBURG, zapísaného na zozname UNESCO. Na hrade žil Martin Luther  a počas svojho pobytu preložil do nemčiny Novú zmluvu. Wittenberg, večera, nocľah

 

4. deň: Po raňajkách Bohoslužby s Večerou Pánovou v chráme (Všetkých svätých), na  bránu tohto kostola vyvesil r. 1517 svojich 95 téz. Hrob M. Luthera a F. Melanchtona. Prehliadka  mesta WITTENBERG, kolísky reformácie, kde Luther pôsobil viac ako 30 rokov. Návšteva   mestského kostola P. Márie, kde bola prvýkrát prisluhovaná Večera Pánova Evanjelickým spôsobom. Obed a cesta domov.

    

  Vedúci si vyhradzuje právo na zmenu programu, v prípade nutnosti.

 

Prihlásenie:  Telefonický, alebo mailom na Seniorský úrad, do 10.januára 2015.

Presná adresa s r.č. a číslom cestovného dokladu OP(len nový typ), alebo Cestovný pas.

Záloha pri prihlásení 100.-EUR; Doplatok najneskôr do 27. marca 2015. 

Vyhľadávanie

Kontakt

ECAV Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
Dlhá 18/1
935 32
036 63 95 181
0911253032